FINAŁ

INFORMATOR

KURS ELEARNINGOWY

WEBINARY

Regulamin Olimpiady Cyfrowej 2018/2019

Preambuła

1. Olimpiada Cyfrowa jest organizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i Olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13 poz. 125, z późn. zm).
 
2. Olimpiada jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
3. Cele Olimpiady Cyfrowej:

Rozdział I

Olimpiada i jej Organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Olimpiady Cyfrowej jest fundacja Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa, tel./fax (22) 621-30-17, olimpiada@nowoczesnapolska.org.pl, olimpiadacyfrowa.pl.
 
1.2. Zadaniem Organizatora jest przeprowadzenie corocznych edycji Olimpiady Cyfrowej, w szczególności:

1.3. Organizator ma prawo:

1.4. Organizator ma obowiązek pokryć koszty podróży, wyżywienia i noclegu Uczestników oraz, w miarę możliwości, Opiekunów, na określonych przez Organizatora zasadach.
 
1.5. Organizator jest reprezentowany przez Kierownika merytorycznego projektu.

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

2.1. Olimpiada jest prowadzona w modelu scentralizowanym.
 
2.2. Strukturę organizacyjną tworzą:

2.3. Rada Programowa
 
2.3.1. Radę Programową powołuje Organizator w składzie 9 osób. W skład Rady Programowej wchodzą nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, zajmujący się zagadnieniami z zakresu edukacji cyfrowej, medialnej i informacyjnej.
 
2.3.2. Rada Programowa wybiera ze swojego składu Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Rady Programowej.
 
2.3.3. Uchwały Rady Programowej podejmowane są zwykłą większością głosów. Przewodniczący ma głos decydujący przy równej liczbie głosów.
 
2.3.4. Rada Programowa opiniuje Program Olimpiady i wykaz zalecanej literatury.
 
2.3.5. Rada Programowa opiniuje treść zadań wszystkich stopni Olimpiady oraz kryteria ich oceny.
 
2.3.6. Rada Programowa rozpatruje odwołania od decyzji Komitetu Głównego.
 
2.4. Komitet Główny
 
2.4.1. Komitet Główny powołuje Organizator w składzie min. 7 osób oraz Kierownika merytorycznego projektu. W skład Komitetu Głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele dotychczasowych gimnazjów, nauczyciele liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia oraz specjaliści z zakresu edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej.
 
2.4.2. Komitet Główny wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący kieruje pracami Komitetu Głównego.
 
2.4.3. Uchwały Komitetu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący mają głos decydujący przy równej liczbie głosów.
 
2.4.4. Komitet Główny opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Organizatorowi Program i Regulamin Olimpiady oraz wykaz literatury.
 
2.4.5. Komitet Główny opracowuje motywy przewodnie Olimpiady.
 
2.4.6. Komitet Główny opracowuje treść zadań zawodów wszystkich stopni oraz kryteria ich oceny.
 
2.4.7. Komitet Główny dokonuje oceny prac Uczestników, zgodnie z wyznaczonymi kryteriami.
 
2.4.8. Komitet Główny zatwierdza listy rankingowe na wszystkich etapach zawodów.
 
2.4.9. Komitet Główny wydaje Laureatom, Finalistom oraz Uczestnikom zaświadczenia zgodnie z właściwymi przepisami.
 
2.4.10. Komitet Główny prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń.
 
2.4.11. Komitet Główny gromadzi dokumentację: ws. powołania Olimpiady, prace pisemne z ostatnich 2 lat, informatory, listy Laureatów i nauczycieli przygotowujących Uczestników Olimpiady.
 
2.4.12. Posiedzenia Komitetu Głównego zwołuje Organizator z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, lub co najmniej 2 członków. Pomiędzy posiedzeniami Komitetu Głównego decyzje mogą być podejmowanie w trybie obiegowym.
 
2.4.13. Decyzje w sprawie treści zadań Komitet Główny podejmuje przy zachowaniu tajemnicy tych treści.
 
2.5 Jury
 
2.5.1. Zadaniami Jury jest:
a) ocena rozwiązań na III etapie zawodów, na podstawie kryteriów określonych przez Komitet Główny;
b) podejmowanie decyzji w sprawie dyskwalifikacji Uczestników III etapu zawodów.
 
2.5.2. Jury powołuje Organizator w składzie członków Komitetu Głównego, Rady Programowej oraz przedstawicieli partnerów Olimpiady.
 
2.5.3. Jury wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Pracami Jury kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
 
2.5.4. Uchwały Jury podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący mają głos decydujący przy równej liczbie głosów.
 
2.6. Komisje Szkolne
 
2.6.1. Komisje Szkolne są powoływane przez Organizatora w porozumieniu z dyrektorami szkół i rejestrowane w Elektronicznym Systemie Zgłoszeń wraz z Uczestnikami.
 
2.6.2. Skład Komisji Szkolnej ustala dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzi co najmniej jedna osoba, ale liczba jej członków powinna być adekwatna do liczby osób biorącej udział w Olimpiadzie i powinna umożliwiać przeprowadzenie zawodów I stopnia w sposób zgodny z Regulaminem.
 
2.6.3. Dyrektor szkoły wyznacza Przewodniczącego Komisji, który odpowiada za prawidłowy przebieg zawodów, w szczególności za przestrzeganie Regulaminu.
 
2.6.4. Komisje Szkolne odpowiadają za organizację zawodów I stopnia w danej szkole: rejestrację Komisji Szkolnej oraz Uczestników Olimpiady w Elektronicznym Systemie Zgłoszeń, zapewnienie w terminie wskazanym przez Organizatora w Harmonogramie Olimpiady dostępu do sali ze sprzętem komputerowym podłączonym do sieci internetowej oraz nadzór nad Uczestnikami podczas rozwiązywania zadań zawodów I stopnia.
 
2.6.5. Dyrektor szkoły lub Przewodniczący Komisji Szkolnej informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Olimpiadzie.
 
2.6.6. W przypadku decyzji o niepowoływaniu Komisji Szkolnej w danej placówce dyrektor zobowiązany jest wskazać Uczestnikowi inną placówkę, w której Komisja została powołana.

Rozdział II

Organizacja Olimpiady

§ 3. Uczestnicy Olimpiady

3.1. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 
3.2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII. i VIII. szkół podstawowych, których wiedza i zainteresowania w obszarach związanych z tematyką Olimpiady wykracza poza program nauczania. Zgoda jest wydawana na wniosek dyrektora szkoły.
 
3.3. By wziąć udział w Olimpiadzie Uczestnik powinien zgłosić chęć uczestnictwa w niej dyrektorowi szkoły. Organizator w porozumieniu z dyrektorem powołuje Komisję Szkolną, w skład której wchodzi co najmniej jedna osoba, i wskazuje jej Przewodniczącego.
 
3.4. Przewodniczący Komisji Szkolnej odpowiada za prawidłową rejestrację szkoły dokonaną w Elektronicznym Systemie Zgłoszeń na stronie internetowej Olimpiady.
Rejestracja wymaga podania następujących danych:
a) imię, nazwisko, adres e-mail Uczestników;
b) imię, nazwisko, adres e-mail członków Komisji Szkolnej, wraz ze wskazaniem Przewodniczącego;
c) nazwa i dane teleadresowe szkoły.
 
3.5. Uczniowie z danej placówki mogą być zgłaszani w wielu zgłoszeniach, ale za każdym razem należy podać dane członków Komisji Szkolnej i dane placówki.
 
3.6. Administratorem danych osobowych Uczestników Olimpiady i członków Komisji Szkolnych jest Organizator – fundacja Nowoczesna Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125, 00-514 Warszawa. Podanie danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu uczestnictwa jest dobrowolne, niemniej jednak stanowi warunek udziału w Olimpiadzie. Dane osobowe Uczestników i członków Komisji Szkolnych są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia zawodów oraz zapewnienia transparentności ich wyników, a w tym publikacji listy rankingowej zawierającej imiona, nazwiska oraz wyniki Uczestników. Uczestnicy i członkowie Komisji Szkolnych mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Więcej informacji w polityce prywatności: nowoczesnapolska.org.pl/prywatnosc.
 
3.7. Uczniowie, którzy nie zostali zarejestrowani w Elektronicznym Systemie Zgłoszeń nie mogą uczestniczyć w Olimpiadzie.
 
3.8. Wszystkie informacje dotyczące procesu rejestracji, warunków uczestnictwa i przebiegu Olimpiady są zamieszczane na stronie internetowej Olimpiady, która jest podstawowym źródłem komunikacji między Organizatorem a Uczestnikami.
 
3.9. Uczestnicy zobowiązani są do:


 
3.10. Uczestnik ma prawo do:
 
3.11. Uczestnik, w którego szkole zdecydowano o niepowoływaniu Komisji Szkolnej ma prawo przystąpić do zawodów w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, w której działa Komisja Szkolna.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
 
4.2. Olimpiada organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim. Poszczególne stopnie organizowane są w ciągu roku szkolnego w następujących terminach:


 
4.3. Program Olimpiady stworzony jest na podstawie Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, pionierskiego pełnego programu edukacji medialnej stworzonego przez fundację Nowoczesna Polska, Organizatora Olimpiady, i zawiera elementy podstawy programowej realizowanej na IV poziomie edukacyjnym w ramach następujących przedmiotów: etyka, informatyka, język polski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie.
 
4.4. Zawody I stopnia
 
4.4.1. Zawody I stopnia przeprowadza Komisja Szkolna, składająca się z co najmniej jednego członka.
4.4.2. Zawody I stopnia odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach na terenie całego kraju zgłoszonych prawidłowo do zawodów.
4.4.3. Zawody I stopnia trwają 60 minut i odbywają się w terminie wskazanym w Harmonogramie zawodów, nie później niż 30 listopada.
4.4.4. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu wiedzy i umiejętności składającego się z 50 pytań, których poziom trudności i zakres tematyczny określony jest programem Olimpiady. Tematyka dominująca w pytaniach uzależniona jest od motywu przewodniego danej edycji Olimpiady.
4.4.5. Test przeprowadzany jest w formie elektronicznej. Dostęp do testu uzyskuje zarejestrowany Uczestnik dzięki indywidualnemu linkowi do zadań, których rozwiązanie będzie możliwe wyłącznie w terminie wskazanym w Harmonogramie.
4.4.6. Test składa się z zadań jedno- i wielokrotnego wyboru. Treść i kryteria oceny zadań określane są przez Komitet Główny.
4.4.7. Ze względu na specyfikę sprawdzanych kompetencji podczas rozwiązywania testu dopuszczalne jest korzystanie z zasobów internetu. Zakazane jest jednak korzystanie z pomocy osób trzecich przy rozwiązywaniu zadań.
4.4.8. Po zakończeniu wypełniania testu przez Uczestników rozwiązania zadań trafiają bezpośrednio do Organizatora. Weryfikacja rozwiązań odbywa się przy użyciu systemu informatycznego, posiadającego mechanizm samosprawdzający, a wyniki zatwierdzane są przez Komitet Główny.
4.4.9. Komisja Szkolna ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że jego odpowiedzi nie zostały przygotowane samodzielnie.
4.4.10. Po weryfikacji rozwiązań Organizator podaje do wiadomości publicznej wyniki zawodów I stopnia. Lista rankingowa publikowana jest na stronie internetowej Olimpiady, a wyniki uczniów danej placówki przesyłane są drogą elektroniczną Przewodniczącemu Komisji Szkolnej oraz każdemu z Uczestników.
4.4.11. Do zawodów II stopnia kwalifikowane są osoby, które uzyskają min. 60% możliwych do zdobycia punktów, jednak nie więcej niż 300 osób. Organizator zastrzega, że wskazany w Regulaminie próg punktowy może ulec zmianie w zależności od wyników uzyskanych przez Uczestników w danej edycji Olimpiady.
 
 
4.5. Zawody II stopnia
 
4.5.1. Zawody II stopnia przeprowadza Organizator oraz Komitet Główny.
4.5.2. Zawody II stopnia odbywają się w terminie sześciu tygodni wskazanych przez Organizatora (od ogłoszenia treści zadań do ostatecznego terminu nadsyłania prac), nie później niż do 28 lutego.
4.5.3. Do udziału w zawodach II stopnia uprawnieni są wyłącznie zakwalifikowani Uczestnicy, którzy podczas zawodów I stopnia osiągnęli próg punktowy, o którym mowa w ust. 4.4.11 powyżej.
4.5.4. Zawody II stopnia polegają na kreatywnym rozwiązaniu zadań (mini-projektów), w ramach których Uczestnicy opracowują wskazane zagadnienia i przygotowują prezentację efektów swojej pracy oraz przebiegu realizacji zadań. Zakres tematyczny zadań określony jest programem Olimpiady. Szczegółowa tematyka projektów dostosowana jest do motywu przewodniego danej edycji Olimpiady. Prace nad projektami prowadzone są w czasie wolnym Uczestników.
4.5.5. Szczegółowe zasady przeprowadzenia zawodów II stopnia reguluje instrukcja Organizatora.
4.5.6. Ze względu na specyfikę zadania, podczas pracy nad zadaniami Uczestnicy mogą korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi i zasobów: literatura, komputer z dowolnym oprogramowaniem i dostępem do internetu, gdyż celem zadania jest m.in. weryfikacja umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji i nowych technologii.
4.5.7. Ze względu na specyfikę zawodów II stopnia praca Uczestników nie jest nadzorowana. Samodzielność wykonywanej pracy weryfikowana jest za pośrednictwem analizy bibliografii załączonej do pracy oraz porównaniu efektów pracy projektowej z zasobami internetowymi i pracami innych Uczestników.
4.5.8. Dokumentacja projektowa przesyłana jest przez Uczestników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej w określonym Harmonogramem terminie.
4.5.9. Prace oceniane są przez Komitet Główny na podstawie opracowanych kryteriów.
4.5.10. Komitet Główny ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że jego odpowiedzi nie zostały przygotowane samodzielnie.
4.5.11. Po weryfikacji rozwiązań Organizator podaje do wiadomości publicznej wyniki zawodów II stopnia. Lista rankingowa publikowana jest na stronie internetowej Organizatora, a wyniki uczniów danej placówki przesyłane są drogą elektroniczną Przewodniczącemu Komisji Szkolnej oraz każdemu z Uczestników.
4.5.12. Do zawodów III stopnia kwalifikowane są osoby, które uzyskają min. 70% możliwych do zdobycia punktów, jednak nie więcej niż 20 osób.
 
4.6. Zawody III stopnia
 
4.6.1. Zawody III stopnia przeprowadza Organizator oraz Komitet Główny.
4.6.2. Zawody III stopnia odbywają się w Warszawie i składają się z trzech etapów, organizowanych w ciągu jednego dnia lub dwóch dni (w zależności od liczby Finalistów), nie później niż do 30 kwietnia.
4.6.3. Do udziału w zawodach III stopnia uprawnieni są wyłącznie zakwalifikowani Uczestnicy, którzy podczas zawodów II stopnia osiągnęli próg punktowy, o którym mowa w ust. 4.5.12. powyżej.
4.6.4. Do zawodów mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
4.6.5. Zawody III stopnia składają się z trzech etapów:
4.6.6. Szczegółowe zasady przeprowadzenia zawodów III stopnia reguluje instrukcja Organizatora.
4.6.7. Poziom trudności i zakres tematyczny zadań określony jest Programem Olimpiady. Tematyka dominująca w zadaniach uzależniona jest od motywu przewodniego danej edycji Olimpiady.
4.6.8. Ze względu na specyfikę zadania praktycznego, podczas II etapu zawodów III stopnia Uczestnicy mogą korzystać z komputerów ze wskazanym przez Organizatora oprogramowaniem, bez dostępu do internetu, gdyż celem zadania jest m.in. weryfikacja umiejętności korzystania z oprogramowania komputerowego. Oprogramowanie komputerowe daje również możliwość przygotowania atrakcyjnej prezentacji do III etapu zawodów III stopnia.
4.6.9. Jury ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że jego odpowiedzi nie zostały przygotowane samodzielnie.
4.6.10. Na wynik końcowy Uczestnika składa się wynik cząstkowy z części pisemnej, praktycznej i ustnej.
4.6.11. Listę Laureatów Olimpiady Organizator publikuje na stronie internetowej Olimpiady.
4.6.12. Organizator w terminie czternastu dni od dnia zawodów III stopnia przesyła szkołom Laureatów i Finalistów pisemne potwierdzenie wyników uzyskanych przez uczniów w zawodach III stopnia.

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Organizator dokłada starań, aby uczestnictwo w Olimpiadzie było możliwe bez względu na stopień niepełnosprawności. W przypadku, gdy stopień niepełnosprawności uniemożliwia lub utrudnia uczestnictwo w Olimpiadzie, uczestnicy są proszeni o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu Organizatorowi.
 
5.2. Charakter Olimpiady wymaga osobistego uczestnictwa Uczestnika w rozwiązywaniu zadań. W przypadku niestawiennictwa Uczestnika w terminach zawodów z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Uczestnik traci możliwość wzięcia udziału w danej edycji Olimpiady.
 
5.3. Organizator dołoży starań, aby terminy Olimpiady nie pokrywały się z terminami innych, pokrewnych Olimpiad.
 
5.4. Uczestnik zostaje zdyskwalifikowany w przypadku stwierdzenia, że któregokolwiek z przedstawionych przez niego rozwiązań zadań nie przygotował samodzielnie.

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie Olimpiady, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub Olimpiada były prowadzone z naruszeniem Regulaminu, ma prawo złożenia odwołania.
 
6.2. Odwołanie od decyzji Komitetu Głównego składa się do Rady Programowej w terminie 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników każdego z etapów (decyduje data stempla pocztowego).
 
6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres siedziby Rady Programowej lub osobiście w siedzibie Rady Programowej za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.
 
6.4. Rada Programowa rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym.
 
6.5. Po wpłynięciu odwołania Rada Programowa – jej Przewodniczący/Przewodnicząca lub wyznaczona przez niego/nią osoba zobowiązana jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu.
 
6.6. Po ustaleniu zasadności odwołania Rada Programowa wskazuje sposób realizacji odwołania. O decyzji zostanie poinformowany Uczestnik zgłaszający odwołanie. W przypadku pozytywnej decyzji Rady Programowej decyzja zostanie opublikowana na stronie Olimpiady: olimpiadacyfrowa.pl.

§ 7. Rejestracja przebiegu

7.1. Zawody III stopnia Olimpiady w części ustnej są rejestrowane.
 
7.2. Rejestracja odpowiedzi odbywa się za zgodą Uczestnika po uprzednim poinformowaniu go. Brak zgody Uczestnika nie wyklucza go z udziału w danym etapie, pozbawia jednak Organizatora możliwości wzięcia pod uwagę nagrania jako materiału dowodowego w przypadku złożenia odwołania od uzyskanej oceny.
 
7.3. Zarejestrowane odpowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego przez 2 lata od dnia ogłoszenia wyników, po upływie tego czasu są niszczone.
 
7.4. Zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wyników uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego.
 
7.5. Rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio-wideo.

Rozdział III

Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia

8.1. Laureaci oraz Finaliści Olimpiady mogą otrzymać nagrody, w zależności od środków finansowych, jakie na ten cel uzyska Organizator i ustaleń z partnerami Olimpiady. Nagrody przyznaje Jury. Jury przysługuje ponadto prawo przyznania wyróżnienia.
 
8.2. Finalistą Olimpiady jest Uczestnik, który został zakwalifikowany do zawodów trzeciego stopnia Olimpiady. Laureatami są Uczestnicy, którzy uzyskali I, II oraz III miejsce w Olimpiadzie.
 
8.3. Uprawnienia Laureatów i Finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843) lub inne właściwe przepisy prawa.
 
8.4. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień Laureata i Finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i Olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125).
 
8.5. Nie obowiązują jednolite zasady przyjmowania Laureatów i Finalistów zawodów III stopnia Olimpiad interdyscyplinarnych na studia wyższe. Zgodnie z art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365) są one określane w uchwałach senatów uczelni i podawane do wiadomości publicznej.

Rozdział IV

§ 9. Przepisy końcowe

9.1 Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.

Pobierz Regulamin w PDF

wróć na górę